Pirmsskolas padome

 

Pirmsskolas padome ir sabiedrisks formējums, tiek izveidota kā izglītības iestādes institūcija sadarbībai ar sabiedrību, pašvaldību un izglītojamo vecākiem. Tai ir padomdevēja tiesības.

Padome pārstāv pirmsskolas, audzēkņu un vecāku intereses, sekmē pirmsskolas sabiedriskās dzīves veidošanos, veicina mācību un audzināšanas procesa efektivitāti.

Padome savā darbībā ievēro Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, pirmsskolas nolikumu un Pirmsskolas padomes reglamentu.